miércoles, 11 de enero de 2012

Activitats fluïdesa lectora

 • Activitats per a fomentar la percepció global de la paraula:
  • Reconstruir paraules que els falta alguna lletra (millor començar per una només).
  • Reconstruir paraules que han perdut les vocals (des de només una vocal, fins a totes les vocals)
  • Reconstruir paraules partides (representades per la part superior).
  • Reconstruir frases i/o oracions partides (representades per la part superior)
  • Reconstruir paraules que tenen les síl·labes desordenades.
  • Reconstruir paraules que han estat partides cada dues lletres (no per síl·labes) i desordenades.
  • Reconstruir paraules que tenen totes les lletres desordenades.
  • Reconstruir paraules a partir d'una part significativa. Ex. "xeme_ _ _ _"
  • Reconstruir paraules relacionant les dues parts de les paraules que han estat tallades"
  • Joc del penjat.
  • Construir el màxim de paraules amb les lletres desordenades d'una paraula o de lletres aconseguides al atzar (daus de lletres).


 • Activitats per a despertar l'atenció visual:
  • Identificar la paraula que encapçala un grup de paraules (quan totes les paraules tenen un significat conegut i escriptura ben diferenciada).
  • Identificar la paraula que encapçala un grup de paraules (quan totes les paraules no cal que siguin conegudes ni reals, i presenten una escriptura molt semblant entre elles).
  • Discriminar les paraules que no són idèntiques.
  • Comptar quantes vegades surten determinats mots en una llista o per columnes.
  • Trobar quines paraules d'una llista són en una altra.
  • Identificar un grup de lletres o números entre diferents grups.
  • Identificar lletres o paraules determinades d'un text (paraules repetides o que compleixen una característica).
  • Jocs de cercar errors i diferències.
  • Desxifrar missatges codificats, a partir d'un codi donat.


 • Estratègies per a treballar una lectura.
  • Delimitar la zona de lectura.
   • Tira de cartolina. Sobretot als inicis del procés de descodificació de les primeres línies de paraules, oracions i textos, alguns alumnes necessiten utilitzar un ajut, com una tira de cartolina, que col·loquen a sota de la línia que estan llegint, amb l'objectiu d'integrar el sentit de la lectura de dalt a baix i de no saltar-se cap línia.
   • Objecte referent fix al lateral esquerre. Altres alumnes necessiten també, col·locar un objecte referent a la part esquerra del full (un llistonet de fusta, un nino, etc.) per tal d'integrar la necessitat de descodificar d'esquerra a dreta.
   • "El botó màgic". Alguns alumnes quan comencen a llegir síl·labes directes (consonant+vocal) i síl·labes indirectes (vocal+consonant) de forma combinada, tenen veritables problemes per a descodificar en cada ocasió la síl·laba en l'ordre correcte. Una tècnica és utilitzar el botó màgic, que és una senzilla fitxa de parxís que es col·loca a la part inferior del full i que quan el nen dubta, l'agafa i el col·loca a sota de la primera lletra (en funció de l'objecte referent de l'esquerra si no té clar quina és la primera lletra). El fet de tenir el botonet a sota fa que centri tota la seva atenció en la primera lletra i sigui capaç d'aconseguir llegir en l'ordre correcte. Després d'unes quantes vegades de fer-ho, aconsegueix imaginar-se el botó sense necessitat de desplaçar-lo.
  • Modelar la lectura. Treballar col·lectivament una lectura, analitzant aspectes de vocabulari i entonació. El modelatge el pot efectuar el docent o un company o companya més hàbil a nivell lector, o també un enregistrament sonor d'un bon lector.
  • Tècnica de fragmentació. Treballar la lectura de les paraules que poden suposar més dificultat, per la seva llargada o la seva complexitat. La tècnica consisteix en anar-la treballant per trossos, de forma acumulativa, fins que es pot dir tota la paraula. Ex. "interrogativa: in / inte / interro / interroga / interrogati / interrogativa"
  • Escenificar la lectura o repartir personatges. Es pot començar amb textos breus que l'alumne hagi de recordar uns trossos assignats. Quan l'alumne no recorda haurà de "rellegir" el text. El fet d'haver-lo de representar implica que fixi més les paraules que ha de recordar, alhora que treballa i millora un aspecte tan important com l'entonació.
  • Treball anticipat de la lectura. Un alumne amb dificultats per a la lectura necessita experimentar certa seguretat sobretot si ha de llegir davant els companys. El fet de donar-l l'oportunitat de treballar-la de forma anticipada pot anar desenvolupant la creença de ser capaç de fer-ho.
  • Enregistrament de la lectura. El fet de saber que la lectura serà enregistrada habitualment provoca que s'esforci a millorar-la. Abans d'enregistrar-la, però, convé que l'alumne senti la seva veu amplificada (es pot fer connectant un micròfon a un equip d'àudio); aquesta activitat permet l'autocorrecció i si es realitza en petit grup, provoca un debat molt positiu i constructiu per a millorar la producció. Si la producció final enregistrada té difusió (al blog o a la web de l'escola) l'activitat augmentarà notablement l'autoestima de l'alumne. A més a més, el fet d'enregistrar facilita la correcció dels errors abans d'efectuar un producte final, característica que no presenta una lectura "en directe".
  • Remarcar amb colors les possibles dificultats d'un text. Per exemple, pintar de color groc totes les "r mudes" o les "o que enganyen perquè sonen u".
   Font: Ateneu. Materials i recursos per a la formació

No hay comentarios:

Publicar un comentario